1. Rekisterinpitäjä

Sallila Yhtiöt, Sallila Energia Oy, Sallila Sähkönsiirto Oy
Y-tunnus: 0132029-2
Osoite: Loimijoentie 65, 32440 Alastaro
Puhelin: 02 76 431 www.sallila.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Matti Hällfors, kehityspäällikkö
matti.hallfors@sallila.fi
Puhelin: 02 764 3282

3. Rekisterin nimi

Sallila Energia -konsernin asiakaspalvelun, laskutuksen, perinnän ja asiakkuusviestinnän asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin tietoja käsitellään Sallila Energian ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden palveluiden tuottamista, asiakassuhteiden hoitamista ja ylläpitoa, laskutusta, palveluiden käytön tutkimista ja palveluiden edelleen kehittämistä, asiakaslehden tilausten hoitamista, suoramarkkinointia sekä mielipide- ja markkinatutkimuksia varten.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita Sallila Energian alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. Sallila Energia voi myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä.

5. Rekisterin tietosisältö

 • Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, puhelinnumero, sähköposti- ja katuosoitteet sekä muut yhteystiedot, henkilötunnus, kieli ja kotimaa
 • Yrityksen yhteyshenkilöiden sekä taloyhtiön isännöitsijän perustiedot
 • Asiakasryhmittely- ja asiakastyyppitiedot, kuten asumismuoto, asiakasryhmä
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tarjoukset, sopimukset, tuotteet ja palvelut, niiden kytkentä- ja irtisanomispäivä, käyttöpaikan perustiedot, laskutus-, vakuus- ja perintätiedot
 • Asiakaspalvelupuhelinnumeroihin saapuvien puheluiden tallenteet enintään 12 kk:n ajan sisältäen tiedot vastaanottajasta (asiakaspalvelija), soittajan puhelinnumerosta ja kellonajasta sekä äänitallenteen puhelun sisällöstä
 • Chat-keskustelujen tallenteet enintään 12 kk:n ajan sisältäen käytyjen keskustelujen sisällön ja ajankohdan
 • Sallila Energian Internetpalveluja ja sisältöjä käytettäessä tiedot asiakkaan vierailuajankohdasta, sivuston käytöstä, IP-osoitteesta, selaimesta ja käyttöjärjestelmästä
 • Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • Ensisijainen yhteydenottotapa ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
 • Tapahtuma- ja asiakasanalyysitiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään sopimusten teon yhteydessä, käytettäessä Sallila Energian palveluja kuten asiakaspalvelukanavia, sähköisiä palveluja, kilpailuja ja kampanjoita tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Rekisterissä olevia tietoja voidaan lainsäädännön niin salliessa päivittää väestörekisteristä ja Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

Lisäksi rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti sähkömarkkinoilla toimivilta energiayhtiöiltä ja sähkömarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihdon yksiköstä (datahub) soveltuvaan lakiin tai viranomaismääräyksiin perustuvan tiedonvaihdon perusteella.

Sallila Energia voi täydentää, korjata ja/tai poistaa vanhentuneita, virheellisiä tai epätäydellisiä tietoja oma-aloitteisesti.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa ja siirtää rekisterinpitäjän konserniyhtiöille, palveluntarjoajille, viranomaisille, sähkömarkkinoiden osapuolille ja sähkömarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihdon yksikköön (datahub) sähkömarkkina- ja muun lainsäädännön sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisteröityjen henkilötietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä mahdollisille ostajille ja heidän neuvonantajilleen, mikäli Rekisterinpitäjä myy, luovuttaa tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Näissä tilanteissa tietoja voidaan siirtää EU:n ja ETA:n ulkopuolelle muun lainsäädännön sen salliessa henkilötietolain 22 §, 22a § ja 23 § mukaisesti. Sallila Energia huolehtii aina riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu teknisin ratkaisuin. Tietokantaan pääseminen on rajattu vain välttämättömille henkilöille heidän työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa ja käyttö edellyttää erikseen myönnettyä käyttäjätunnusta sekä henkilökohtaista salasanaa.

Rekisteriä, joka ei ole sähköisessä muodossa, säilytetään lukitussa tilassa, johon pääsy on rajattu vain välttämättömille henkilöille heidän työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Sallila Energia Oy / Hällfors
Loimijoentie 65
32440 Alastaro

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisteröityä koskeva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Sallila Energia Oy / Hällfors
Loimijoentie 65
32440 Alastaro

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 30 §:n mukaisesti oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Tällaiset kiellot voi esittää asiakaspalveluun kirjallisesti tai sähköpostitse:

Sallila Energia Oy
Loimijoentie 65
32440 Alastaro
asiakaspalvelu@sallila.fi

Pykälien 10, 11 ja 12 mukaiset pyynnöt voidaan myös esittää Sallila Energia Oy:n pääkonttorilla.

Sallila Energia pitää itsellään oikeuden päivittää tai muuttaa tätä selostetta tarpeen mukaan palveluiden kehittyessä. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutoksiin. Suosittelemme tutustumaan tähän selosteeseen säännöllisesti.

Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä mm. sivuston toiminnallisuuksien mahdollistamiseen sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttäjä voi halutessaan estää tai tyhjentää evästeet selaimen asetusten avulla. Käyttäjän jatkettua sivuston selaamista hänelle annetun informaation ja tarjottujen vaikutusmahdollisuuksien jälkeen, käyttäjä hyväksyy evästeiden asettamisen.

Evästeiden käyttö

Käytämme sivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä.

Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja:

 • vierailijan IP-osoite
 • vierailun ajankohta
 • selatut sivut ja sivujen katseluajat
 • vierailijan selain

Sinun oikeutesi

Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen.

Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

GOOGLE ANALYTICS Sivustolta kerätään käyttöstatistiikkaa Google Analytics -palveluun, jonka tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Kerättävästä datasta ei voida yksilöidä tietoja yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön.

Lisäksi sivustolla on käytössä kohderyhmätieto- ja aihepiiritiedon keräys (Google Analytics Demographics), jolla tallennetaan käyttäjästä mm. ikä, sukupuoli ja käyttäjän aihepiirit. Näiden tietojen keräämiseen liittyviä asetuksia voit muuttaa omalla Google-tililläsi osoitteessa https://www.google.com/settings/ads

Google Analytics seurannan voit ottaa halutessasi pois käytöstä Chrome-selaimen lisäosalla.