Pientuotannon sopimusehdot

  • Sopimuksen voimassaoloaikana tuottaja myy kaiken pientuotannon käyttöpaikassa tuotetun ja omassa kulutuksessaan käyttämättömän ylijäämäsähkön Sallila Energialle. Tässä tarkoitetun pientuotantolaitteiston nimellisteho on enintään 100 kVA. Tuote edellyttää tuntimittausta, Sallila Energian sähkönmyyntiasiakkuutta ja voimassa olevaa sähköverkkosopimusta pientuotantolaitteiston käyttöpaikkaan.
  • Sopimus on voimassa toistaiseksi ja molemmin puolin irtisanottavissa kahden viikon irtisanomisajalla. Pientuotannon ostosopimukseen ei sovelleta yleisiä sähkönmyyntiehtoja. Tämä sopimus loppuu automaattisesti Sallila Energian ja pientuottajan välisen sähkönmyyntisopimuksen päättyessä.
  • Pientuottajan tuottama sähkö hyvitetään normaalin Sallila Energia Oy:n sähkölaskun yhteydessä. Hyvitysperuste on yhden kuukauden pientuotannon sähkömäärä. Tuotannosta maksettava hinta on Nord Poolissa noteeratun Suomen hinta-alueen tuntinoteerattu SPOT-hinta vähennettynä 0,25 snt/kWh.
  • Sallila Energialla on oikeus muuttaa tämän sopimuksen hintoja kesken sopimuskauden, jos muutoksen syynä on Sallila Energian vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolelta tulevien kustannusten nousu (verot, julkiset maksut, velvoitteet ymv.). Muutokset otetaan hinnoittelussa huomioon heti suorittamisvelvollisuuden alkamisesta tai muun säädöksen tai määräyksen voimaantulosta lukien.
  • Sallila Energia hoitaa tähän pientuotantoon liittyvän tasevastuun ja taseilmoitukset pientuottajan puolesta.
  • Jos paikallisen verkkoyhtiön takia sopimusta ei voida aloittaa sovittuna päivämääränä, Sallila Energialla on oikeus muuttaa sopimuksen aloituspäivämäärää, jolloin Sallila Energialla ei ole velvollisuutta korvata pientuottajalle tällaisesta muutoksesta aiheutunutta vahinkoa. Pientuottaja vastaa kaikilta osin tuotantolaitteistosta ja sen käytöstä ja siitä, että tuotantolaitteisto on liitetty jakeluverkkoon paikallisen jakeluverkonhaltijan ohjeiden mukaisesti ja tarvittavat ilmoitukset käyttöönotosta on tehty paikalliselle jakeluverkonhaltijalle. Pientuottajalla on velvollisuus ilmoittaa Sallila Energialle tietojen muuttumisesta. Sallila Energia ei myöskään vastaa verkkopalvelun toimimattomuuden takia toteutumatta jääneestä ostosta ja/tai muista välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita verkkopalvelun toimimattomuus pientuottajalle aiheuttaa. Pientuottaja huolehtii mahdollisista verotukseen liittyvistä ilmoitustarpeista ja vastaa itse mahdollisesti syntyvistä veroseuraamuksistaan.
  • Sähkön alkuperän varmentaminen alkuperätakuulla on tuottajan vastuulla.
  • Tuottaja ei voi siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle.
  • Mahdolliset sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Ellei tämä ole mahdollista, erimielisyydet voidaan saattaa Varsinais-Suomen Käräjäoikeuden ratkaistavaksi.